CELEBRACIÓN 15 ANIVERSARIO

Bases del sorteo

1. PROMOTOR E OBXECTO

O promotor, FISIOBLO S.L.P., de aquí en diante referido como Centro de Fisioterapia O Castro, persoa xurídica con NIF B36875458 e enderezo Rúa Celso Emilio Ferreiro, 7, Baixo, 36203, Vigo,

Ten previsto realizar unha promoción especial, que se desenvolverá de conformidade co previsto nas presentes bases, consistente nun sorteo baixo a fórmula “combinacións aleatorias con fins promocionais ou publicitarios” con motivo da celebración do 15 aniversario de apertura do Centro de Fisioterapia O Castro.

2. ÁMBITO TERRITORIAL

A promoción realizarase a nivel local.

3. PERÍODO

O período da Promoción será o comprendido entre o as 9:00 horas do día 10 de decembro de 2018 e as 20:00 horas do 16 de maio de 2019.

4. PARTICIPANTES

Poderán participar todas aquelas persoas, físicas ou xurídicas, ás cales os membros do Centro de Fisioterapia O Castro lle outorgue un soporte de participación (rifa ou boleto). O soporte é ó portador, sendo transferible a outras persoas.

Prohíbese a participación ós menores de idade e incapacitados legalmente, excepto autorización asinada de pais ou titores.

5. FORMA DE PARTICIPACIÓN

Os soportes de participación serán rifas ou boletos non nominais e gratuítos. Os portadores do soporte adquiren o dereito a participar de xeito gratuíto no sorteo que realizará o Centro de Fisioterapia O Castro pola celebración do seu 15 aniversario.

O reparto dos mencionados soportes comezará o 10 de decembro de 2018 e finalizará o 16 de maio de 2019.

O Centro de Fisioterapia O Castro emitirá un total de 500 soportes de participación, que repartirá de xeito gratuíto entre os seus clientes. Sendo o territorio principal alcanzado, a área metropolitana de Vigo.

A entrega dos soportes realizarase de xeito físico no local do centro, sito en Rúa Celso Emilio Ferreiro, 7, Baixo, 36203, Vigo. O Centro de Fisioterapia O Castro realizará un seguimento dos soportes repartidos, de xeito que garanta a participación dos portadores dos soportes.

6. Premio

O premio consiste nun tratamento realizado no propio centro, a escoller polo cliente entre: drenaxe linfático manual en pernas e presoterapia, unha masaxe relaxante completa ou dúas sesións de fisioterapia. Os tratamentos están valorados en 45€, IVE incluído.

Debido a este importe, o premio outorgarase libre de gastos e impostos.

O premio non poderá intercambiarse por outro produto o servizo, nin polo seu contravalor en metálico.

O premio debe utilizarse antes do 31 de decembro de 2019, fin do ano no que o Centro de Fisioterapia O Castro está de aniversario.

En total poderá haber ata 3 premios, cada un resultante dos sorteos realizados nas datas indicadas nas presentes bases.

7. Sorteo

Data no que se celebrará o sorteo

Os tres sorteos realizarase nas seguintes datas (un sorteo por data):

 • Venres 1 de febreiro de 2019.
 • Venres 15 de marzo de 2019.
 • Venres 17 de maio de 2019.

En unha destas datas realizarase un único sorteo, no cal poderán participar todas as persoas portadoras dun soporte de participación. Un mesmo boleto poderá participar nas tres datas, sempre e cando a súa combinación non saíra gañadora nun dos sorteos anteriores.

A entidade organizadora reservase o dereito a modificar as datas inicialmente determinadas nas que se celebrarán os sorteos, en caso de que existira causa xustificara que o non permitira a súa celebración no lugar ou momento previsto. De ser así, darse publicidade de este extremo na páxina web do centro (http://www.fisiocastro.com/sorteo15aniversario), nas redes sociais e fisicamente no propio centro.

Método de realización do sorteo

O sorteo realizarase en combinación co sorteo CUPONAZO que organiza a Organización Nacional de Cegos Españoles (ONCE), https://www.juegosonce.es

O soporte que conteña a mesma combinación que a gañadora no sorteo CUPÓN DIARIO da ONCE nas datas 01/02/2019, 15/03/2019 e 17/05/2019 será o premiado.

Comunicación da combinación gañadora

A publicación dos resultados do sorteo realizarase ó mais pronto posible dende o coñecemento da rifa gañadora, utilizando unha das seguintes vías: un cartel visible no propio centro coa combinación gañadora e/ou por comunicación directa do persoal do Centro de Fisioterapia O Castro.

Aceptación e entrega do premio

A persoas portadoras do boleto coa combinación gañadora poderán canxear o seu premio seguindo o mesmo procedemento que o resto dos clientes cando utilizan un dos tratamentos ofrecidos polo centro. O premio debe utilizarse antes do 31 de decembro de 2019.

8. Garantía

O Centro de Fisioterapia O Castro, como organizadora da Rifa, constitúese como única garante da dispoñibilidade do premio ou premios e como a única obrigada á entrega do mesmo ó gañador da Rifa.

9. Aceptación das bases

Os participantes, polo mero feito de participar na presente promoción, aceptan as bases e o criterio do Centro de Fisioterapia O Castro en canto a resolución de calquera xestión derivada da presente promoción. Calquera manifestación no sentido de non aceptar a totalidade ou parte das bases implica a exclusión do participante e, como consecuencia diso, o Centro de Fisioterapia O Castro quedará liberado do cumprimento da obrigación contraída con dito participante.

10. Reserva e limitacións

O Centro de Fisioterapia O Castro pretende que a participación entre os distintos concursantes na Promoción fágase con igualdade de condicións e con estrito respecto ás normas de boa fe. Por iso, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas Bases dará lugar á conseguinte descualificación do participante na promoción.

O Centro de Fisioterapia O Castro:

 • Queda eximido de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos datos facilitados polos propios agraciados que impediran a súa participación.
 • Resérvase o dereito de emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación da Promoción.
 • Resérvase o dereito a efectuar cambios que redunden no bo fin da Promoción, cando ocorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a cabo no xeito que se recolle nas seguintes Bases, a aprazar ou ampliar o período da Promoción, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais.
 • Resérvase o dereito a acortar, prorrogar, modificar ou cancelar esta Promoción, se ocorreran circunstancias excepcionais que impediran a súa realización, comunicando ditas circunstancias de xeito que se evite calquera prexuízo para os participantes na Promoción.
 • Non será responsable dos retrasos, perdas ou deterioros por causa que non lle sexan imputable, nin nos casos de forza maior que puideran impedir o gañador o desfrute total ou parcial do seu premio.
 • Quedará exenta de toda responsabilidade se ocorrera algún dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puideran ocasionarse durante o desfrute do premio.
 • Exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza.
 • Reservase o dereito de eliminar da Promoción por causa xustificada a calquera participante que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e transcurso normal e regulamentario da mesma.

11. Tratamento dos datos de carácter persoal

Os participantes non terán que outorgar ó Centro de Fisioterapia O Castro datos persoais a maiores dos que xa entregaron por seren clientes do centro, nin outorgar permisos adicionais; pois estes xa foron recompilados nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do cal ó Centro de Fisioterapia O Castro é o titular e responsable de dito ficheiro, cuxa finalidade inclúe a xestión de promocións, envío de información sobre produtos, eventos e servicios propios do centro.

Tal e como se acordou, os datos trataranse confidencialmente e acordo o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, o Regulamento da UE 2016/679 do 27 de abril e a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais. Os usuarios poderán exercer os seus dereitos (acceso, rectificación, cancelación oposición e os recollidos na lexislación vixente) dirixindo unha solicitude asinada e por escrito, xunto a unha fotocopia do seu DNI ou pasaporte ó Centro de Fisioterapia O Castro, Rúa Celso Emilio Ferreiro, 7, Baixo, 36203, Vigo.

Os datos do gañador serán cedidos á Axencia Estatal da Administración Tributaria na declaración do IRPF, formulario 190, por parte do Centro de Fisioterapia O Castro para a identificación dos mesmos.

12. FORO

Os participantes e a entidade organizadora aceptan que calquera tipo de controversia que puidera xurdir na interpretación ou execución destas bases quedarán sometidas á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vigo, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles.